1,00€

Raised

0

Heroes

< Others

Salt

SUMAR

SUMAR, empresa dˊacció social SL

< Others

1,00€ Raised

0 Heroes

Support SUMAR | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

SUMAR és una societat mercantil pública de responsabilitat limitada, contituida el 9 de desembre del 2008, per a la presentació de serveis socials d’interès públic, a Catalunya. La seva missió és la de desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al sector públic, oferint felicitat i qualitat de vida a les persones que fan ús dels serveis gestionats. Té la condiciò de mitjà propi i servei tècnic de les administracions públiques que en sòn sòcies. I aporta solucions d'innovació, planificació i gestió, establint marcs de cooperación amb les entitats dels tercer sector social i les pròpies administracions publiques. SUMAR acompanya al sector públic català en l'assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors practiques nacionals i internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya-

Sharing is caring! Share SUMAR to help them get more Support

Current projects

Programa "Tu decideixes com vols envellir". Disseny i implementació d'una aplicació pràctica per introduir un model d'atenció gerontológica centrada en la persona en els recursos residencials i assistencials per a gent gran. Plataforma de tramitació electrónica, GESS. Software de gestió d'expedients de serveis socials.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.