311,72€

Raised

44

Heroes

Animals Vida Digna Ripoll

< Environmental & Animal Protection

311,72€ Raised

44 Heroes

Support Animals Vida Digna Ripoll | Helpfreely.org

Join our charitable Network
Shop online as usual
Brands will give away

About

"Animals. Vida Digna" és una entitat animalista sense ànim de lucre que promou l'adopció responsable dels gats abandonats de Ripoll i en gestiona les colònies de gats dels carrer. A l'associació centrem la nostra tasca, esforç i dedicació en: -La Caseta de fusta: espai on viuen els gats a l'espera de ser adoptats o apadrinats. -Gats de carrer: se'ls hi proporciona aliment alhora que s'esterilitza i es retorna els gats a les colònies, per tal d'evitar la sobrepoblació. Gràcies per endavant "Animals. Vida Digna" es una entidad animalista sin ánimo de lucro que promueve la adopción responsable de los gatos abandonados de Ripoll y gestiona las colonias de gatos de las calles. En la asociación centramos nuestra labor, esfuerzo y dedicación en: -La Caseta de madera: espacio donde viven los gatos a la espera de ser adoptados o apadrinados. -gatos de calle: se les proporciona alimento a la vez que se esteriliza y se devuelve a los gatos en las colonias, para evitar la sobrepoblación. Gracias de antemano "Animals. Dida Digna" is a non-profit animal entity that promotes the responsible adoption of abandoned cats from Ripoll and manages the colonies of street cats. In the association we focus our work, effort and dedication in: -The Wooden house: space where cats live waiting to be adopted or sponsored. - Street gangs: they are provided with food at the same time that sterilization is carried out and cats are returned to the colonies, in order to avoid overpopulation. Thanks !

Some of the 44 Heroes who support Animals Vida Digna Ripoll:

Sharing is caring! Share Animals Vida Digna Ripoll to help them get more Support

Current projects

URGENT!! TRASLLAT DE LES INSTAL·LACIONS Explicació: Abans de final d'any hem de deixar les instal·lacions actuals!!! El refugi comarcal de gossos necessita ampliar acupant el terreny on actualment hi ha la Caseta de Fusta on hi viuen 60 gats abandonats. L'ajuntament de Ripoll ens ha cedit un terreny per traslladar la Caseta de Fusta,però l'associació no té la capacitat econòmica per poder fer les instal·lacions al nou terreny. Necessitem urgentment la vostra col·laboració, perquè els nostres petits puguin tenir un lloc digne on viure. URGENTE!! TRASLADO DEL HOGAR DE LOS GATOS Antes de finalizar el año tenemos que dejar las instalaciones actuales!!! El refugio comarcal de perros necesita ser ampliado ocupando el espacio donde actualmente hay el hogar de los gatos donde viven 60 gatos abandonados. El ayuntamiento de Ripoll nos ha cedido un terreno donde trasladar la Casita de Madera, pero la asociación no dispone de la capacidad económica para la construcción de las nuevas instalaciones.Necesitamos urgentemente vuestra col·laboración, para que nuestros peludos tengan un sitio digno donde vivir. URGENT!! TRANSFER OF CATS' SHELTER IN RIPOLL Before the end of the year we have to leave the current facilities where 60 abandoned cats live. The town's common shelter for dogs needs to expand by stepping on the land where the Wooden House, which our cats live in, is currently placed. The association does not have the economic capacity to build the facilities in the new place.

Helpfreely.org is not responsible for the content posted by the nonprofits present on site.