€2.37

Gesammelt

2

Heroes

SDMT

Stichting De Mussen Toevlucht

< Umwelt- und Tierschutz

€2.37 Gesammelt

2 Heroes

SDMT | Helpfreely.org

Schließen Sie sich unserem gemeinnützigen Netzwerk an
Wie gewohnt einkaufen
Diese Marken werden eine Spende abgeben

Mehr Infos

Al honderden jaren woont de huismus gezellig bij de mens. Maar langzamerhand gaat het steeds slechter; ze is verdwenen uit het straatbeeld. Sinds de jaren '70 kelderen de aantallen en dit blijft maar doorzetten. Het gaat inmiddels zo slecht, dat ze sinds 2004 op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten staat. In 2014 luidde de Vogelbescherming de NOODKLOK; als we niet direct actie ondernemen verdwijnen 22 bekende vogelsoorten waaronder de huismus. Het is 5 voor 12!! Wij zijn Stichting De Mussen Toevlucht, een non-profit veldorganisatie met de ANBI-status, die de Huismus, een Bedreigde Diersoort, beschermt en ondersteunt in Nederland, én die een landelijk netwerk opzet van samenwerkende Huismussen-habitats. Deze bouwen we vanaf de grond op en onderhouden ze. Daarmee geven we de mus een betere toekomst. Stichting De Mussen Toevlucht heeft als doel dat de mens in zijn samenleving duurzame invulling geeft aan het dierenwelzijn van wilde dieren. We streven naar een ecologisch evenwicht, waarbij de mens in balans is met de natuur, de dieren en het milieu. We beschermen de huismus door het vergroten en in balans houden van bio-diversiteit, het verlenen van acute noodhulp, het handhaven van welzijn, het doen van onderzoek, en het beïnvloeden van de samenleving. Wij zijn tevens onderdeel van W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows, (wereldwijd netwerk van wetenschappers en onderzoekers van stadsmussen), SOVON Vogelonderzoek Nederland en MUS (Meetnet Urbane Soorten).

Einige der 2 Helden, die SDMT unterstützen:

Sharing is caring! Teilen Sie SDMT, um ihnen dabei zu helfen, noch mehr Unterstützung zu erhalten

Laufende Projekte

Doelstellingen: Een meldpunt zijn bij mussen in nood. Directe hulp verlenen aan die mussen in gevaar. Bemiddelen bij conflicten waarbij huismussen betrokken zijn, alternatieven aandragen en voor een goede afloop zorgen. Voorlichting en informatie geven aan woningbouwverenigingen/hoveniers/makelaars over de Flora- en Faunawet. Politieke invloed uitoefenen door samen te werken met politieke partijen, gemeente Amsterdam en het Ministerie. SDMT probeert invloed uit te oefenen op bestuur en ambtenaren van Gemeente Amsterdam om te zorgen voor meer en beter openbaar groen en huismus-habitats. Helpen bij het schrijven van moties ter bescherming van de huismus. Onder de vleugels van het Ministerie helpen wij door bij te dragen aan de naleving van de Flora- en faunawet. Een netwerk opzetten van samenwerkende biotopen door nieuwe huismussen-habitats op te richten in Nederland. Bewustwording creëren bij het Nederlandse publiek over de huismusproblematiek en directe oplossingen hiervoor aandragen. Samenwerken met Vogelbescherming Nederland, Vogelwerkgroep Amsterdam en allerlei andere dierenrechtenorganisaties. Behoud en uitbreiding van de veruit grootste Meta-huismuskolonie van gemeente Amsterdam die voor nieuwe kolonies zorgt o.a. bij Het Rozenhofje. Daarbovenop hebben we succesvol een 2e groene habitat opgericht in het Volkstuinpark Nut en Genoegen, en een 3e op de Paardenwei te Amsterdam. Onderzoek doen door participatie met W.S.U.S., SOVON en MUS.

Ähnliche gemeinnützige Anliegen :

Helpfreely.org ist für den Inhalt, den Charities auf ihren Websites veröffentlichen, nicht verantwortlich.